Закрити
Календарне планування уроків читання для дітей з порушеннями зору
17 Грудня 2006, 00:00 , Переглядів: 21627
FacebookTwitterLivejournal
Календарне планування уроків читання для дітей з порушеннями зору Фото: http://childlibr.org.ua Календарне планування уроків читання для дітей з порушеннями зору

Для вчителів і вихователів спеціальних шкіл для дітей з різними психофізичними вадами

Метою читання як навчального предмета в початкових класах спеціальної школи для дітей з тяжкими порушеннями зору - сліпих і дітей зі зниженим зором - є формування в учнів навичок читання як першооснови читацької культури, емоційно-оцінного ставлення до змісту прочитаного, формування особистості дитини та корекції особливостей її розвитку засобами художнього слова. Водночас читання - унікальний засіб опанування інших навчальних предметів і пізнання навколишньої дійсності. Оскільки відсутність або різке зниження зору призводить до повного або часткового випадіння з чуттєвого досвіду зорових образів об'єктів довкілля, слово відіграє визначальну роль в компенсаторному розвитку цієї категорії дітей. У процесі читання створюються необхідні умови для формування в учнів достатньої кількості предметних уявлень на основі розуміння конкретного значення слів, що запобігає вербалізму. Через це виникає новий аспект їхньої мовленнєвої діяльності, спрямований на ліквідацію негативних наслідків у психічному розвитку особистості.

Основні завдання уроків читання у 2 - 4 класах спеціальної школи передбачають:

  • розвиток в учнів навичок мовленнєвої діяльності, однією з яких є навичка читання;
  • формування навичок читання - в міру швидкого, свідомого, правильного, виразного читання вголос і мовчки;
  • формування смислового боку читання – повноцінного сприймання, розуміння і відтворення художнього, художньо-пізнавального тексту, дитячої книжки шляхом засвоєння відповідних читацьких умінь;
  • розвиток емоційної та почуттєвої сфери учнів, образного мислення, творчих здібностей, оцінних суджень;
  • розвиток інтересу до самостійного читання доступних художніх творів у багатоманітності їх тематики і жанрових форм;
  • формування морально-етичних уявлень, почуттів, збагачення соціального досвіду школярів.

Ці завдання спільні з основними завданнями уроків читання для учнів масової школи. Крім них, читання у спеціальній школі вирішує низку специфічних завдань навчання і розвитку учнів з тяжкими порушеннями зору. До них належать розвиток і корекція:

  • недоліків перцептивної діяльності (дотикового сприймання наочних матеріалів як чуттєвої основи їх розуміння, дотикової чутливості та моторики обох рук);
  • пізнавальної діяльності (розумових операцій аналізу, порівняння, узагальнення);
  • образного і логічного мислення, зв'язного мовлення;
  • уявлень про довкілля шляхом поєднання словесних методів з предметно-практичною діяльністю з метою попередження їх вербалізму та формалізму знань.

Відповідно до Державного стандарту початкової освіти учнів спеціальних шкіл зміст уроків читання у 2 - 4 класах визначається на основі таких принципів: тематично-жанрового, художньо-естетичного і літературознавчого. Окремо не виділяється сезонний принцип, однак він покладений в основу календарного планування, оскільки в підручниках з читання матеріал групується переважно за сезонною тематикою, художні тексти якої доступні та особистісно значущі для дітей цього віку.

З урахуванням провідних завдань курсу у програмі визначено такі змістові лінії: коло читання; розвиток навичок читання; літературознавча пропедевтика, розвиток умінь аналізувати художній твір; розвиток навичок самостійного читання учнів; розвиток творчої діяльності учнів; корекційно-розвивальна робота. Ці лінії є наскрізними від 2 до 4 класів. У програмі вони подані автономно, однак у навчальному процесі реалізуються у взаємозв'язку, залежно від змісту творів, їх жанрової специфіки, рівня підготовленості учнів до їх сприймання і засвоєння. На цій основі вчитель розв'язує комплекс навчальних, виховних і розвивально-корекційних завдань, визначенню яких допоможуть основні графи програми: "Зміст навчального матеріалу", "Навчальні досягнення учнів", "Спрямування корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати". Завдання вчителя - розгорнути читацьку діяльність учнів таким чином, щоб реалізувати всі змістові лінії програми у процесі формування повноцінної навички читання.

У першому семестрі 2 класу основна увага зосереджується на формуванні в учнів уміння читати вголос, сприймати і розуміти прочитане. В розв'язанні цього завдання важливу роль відіграє виразне читання текстів учителем, особливо тих, які, на думку автора "Читанки" для 2 класу О. Савченко [3], мають складний для первинного читання учнями інтонаційний малюнок (наприклад, "У лісовій музичній школі", "Звертання", "Перекинута шпаківня", "Сама собою річка ця тече...") або передбачають комбіноване читання, коли вчитель дає зразок читання окремих уривків (приміром, в оповіданнях "Рідні краєвиди", "Крашанки і писанки", "Казка про яблуню" та ін.). До читання поезій дітей з тяжкими порушеннями мовлення слід ретельно готувати. Оскільки вони не бачать рядків, розділових знаків, необхідно привчати їх читати вірш за смисловими одиницями, які визначаються римуванням.

У роботі над розумінням прочитаного тексту слід дотримуватися поетапності: спершу відбувається орієнтування учнів у фактичному змісті прочитаного, потім - смисловий і структурний аналіз і, нарешті, діалог за текстом (рекомендації відомого психолінгвіста Н. Чепелєвої). Дуже важливо виявити найсуттєвіше, від чого залежить загальне розуміння теми та ідеї твору. Водночас доцільно привчати дітей читати текст з установкою: "Чи все мені тут зрозуміло? Чи так я розумію?". Якщо такі сумніви вчитель заохочує, це стимулює дітей до аналітичного читання, а з часом у них формується критичне мислення.

Бесіда, розповідь, організація різних видів читання, розв'язання проблемних і пізнавальних завдань, зв'язок з особистим досвідом дітей, залучення доступних наочних засобів уточнення та конкретизації уявлень, музики, інсценізації - ці та інші відомі вчителям методи і прийоми роботи мають знайти своє місце на уроках читання залежно від їх комплексної мети.

О. Савченко рекомендує активно використовувати матеріал "Познайомся з авторами прочитаних творів", у якому є відомості про 26 поетів і письменників. На тих уроках, де читаються твори цих авторів, слід перед читанням звернути увагу учнів на те, хто їх автор, що про нього написано у довідничку, чи зустрічалися діти раніше з його творами.

За програмою у першому семестрі 2 класу на читання передбачено 65 годин, з них 15 - на позакласне читання. У першому семестрі загальна кількість уроків класного читання - 50. Як їх розподілити за розділами і темами підручника?

Рекомендуємо такий орієнтовний розподіл годин класного читання за розділами підручника: "В рідній школі - рідне слово" - 21 година; "Українські народні казки" - 9 годин; "Нема без кореня рослини, а нас, людей, без Батьківщини" - 20 годин.

У кожній темі слід завчасно намітити твори, які будуть головним об'єктом вивчення на уроках, враховуючи кількість годин на тему. Решту творів можна частково використати на уроках, запропонувати тим учням, хто краще читає, прочитати їх самостійно і розповісти про них однокласникам на наступному уроці, подумати над смислом прислів'їв, придумати продовження оповідання тощо. Запас у "Читанці" творів за темою дає змогу диференціювати читацьку діяльність учнів як на уроці, так і в позаурочний час, залежно від індивідуальних можливостей.

Подаємо нижче зразок орієнтовного календарного тематичного планування уроків читання з двох тем ("В рідній школі - рідне слово" та "Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мово...") у першому семестрі 2 класу, складений на основі першої частини підручника "Читанка" О. Савченко.

Орієнтовне календарне планування уроків читання


уроку
Тема, матеріал до уроку Комплексна мета Основні види роботи з читанням та аналізу змісту прочитаного
Розділ "В рідній школі - рідне слово" (21 год)
Тема "Наче вулик, наша школа" (9 год)
1 - 2 Дзвоник кличе нас до школи.
Ознайомлення з новим підручником - "Читанкою". Тексти: П. Воронько "Любий друже!", "Ми спитали в журавля..." (про рідну мову), Д. Павличко "Школа", Л. Глібов (загадки про дзвоник, про книгу)
Викликати інтерес до нового підручника, до тем розділу й уроків; розвивати навичку слухання-розуміння віршованих текстів; формувати правильність та спосіб поскладового читання; розвивати слухову увагу, запам'ятовування, усне мовлення; виховувати любов до рідної мови Ознайомлення з підручником; слухання читання вчителя, осмислення прослуханого на основі відповідей на запитання; міркування з приводу назви розділу та теми уроків, значення школи і рідної мови в житті учнів; словникова робота; читання віршів; відповіді на запитання вчителя і підручника; вибіркове читання
3 - 4 Хто, де і чого навчається?
В. Фетісов "Хто чого вчиться?", С. Жупанин "У лісовій музичній школі", В. Лучук "Крокодилів урок"
Пробуджувати потяг до знань, до навчання; вчити правильного, виразного читання по складах, часто повторюваних простих слів - цілим словом; збагачувати словниковий запас учнів; формувати поняття про вірш як жанр художніх творів, про дійових осіб твору; розвивати образне виразне усне мовлення; логічне мислення; збагачувати і конкретизувати уявлення про звірів, птахів, домашніх тварин. Ознайомлення з відомостями про поетів; вправляння у правильному, виразному читанні (відтворення голосом ритмічності вірша, настрою дійових осіб); вибіркове читання; розпізнавання гумористичних ситуацій; словникова робота; порівняння творів.
5 - 7 Дружба
і товаришування.
О. Буцень "У новій школі", Л. Вахніна "Кордон", Г. Бойко "Ділові розмови".
Формувати навичку читання вголос (спосіб і темп, правильність, усвідомленість) і за особами; розвивати вміння відповідати на запитання вчителя і підручника повним реченням; виділяти й характеризувати дійових осіб; виділяти головну думку, зіставляти заголовок зі змістом твору; збагачувати словник учнів синонімами; виховувати дружні стосунки з однокласниками, взаємодопомогу, товариськість. Читання в особах, вибіркове читання; відповіді на запитання за змістом прочитаного; переказ окремих епізодів; формулювання з допомогою вчителя головної думки прочитаного твору; розв'язання моральних задач; інсценізація ситуацій спілкування за аналогією з прочитаним; добір з текстів ланцюжка близьких за значенням слів (синонімів); розігрування діалогів за аналогією з прочитаним.
8 Хитрощі не люблять совісті.
В. Сухомлинський "Як Наталя у лисиці хитринку купила".
Формувати навичку правильного усвідомленого читання вголос і за особами, вибіркового читання, поняття про головну думку, дійових осіб твору; розвивати міркування з приводу почуттів дійових осіб; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати правдивість, сором'язливість. Розповідь-бесіда про письменника; читання вголос, в особах, вибіркове читання; відповіді на запитання за змістом прочитаного, переказ епізодів; формулювання головної думки твору (словами тексту і своїми словами) з певною допомогою вчителя; тлумачення нового слова "хитринка"; аналіз перебігу настрою І думок дівчинки (встановлення причини і наслідку); визначення головної думки прочитаного, розкриття її на прикладах з тексту.
9 Що сильніше за силу?
Казка "Сильніше за силу". Опрацювання блоку завдань "Чи уважно ти читав?".
Удосконалити вміння читати вголос та в особах; відповідати на запитання та ставити запитання за змістом прочитаного; розвивати уміння висловлювати оцінні судження, тлумачити окремі словосполучення і вирази з прочитаних текстів, прислів'я; збагачувати словник дітей дієсловами, які передають почуття; розвивати пам'ять, процеси зіставлення, порівняння й узагальнення, логічного мовлення; виховувати прагнення до знань. Читання вголос, вибіркове читання, в особах; аналіз тексту з метою вдосконалення виразності читання; відповіді на запитання вчителя і завдання підручника, формулювання запитань учнями; міркування щодо змісту твору за його назвою; пояснення значення окремих слів, словосполучень, смислу прислів'їв, використання їх у власному мовленні; узагальнення з допомогою вчи І еля прочитаного (в яких творах розкривається тема підрозділу, твори яких жанрів прочитано, яким чином може бути передана головна думка (у назві твору, в словах дійових осіб або автора, в прислів'ї).
Тема "Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мово..." (12 год.)
10 Моя рідна мова.
Л. Забашта "Рідна мова".
Викликати в учнів інтерес до вивчення рідної мови; вдосконалити правильне, виразне читання вголос віршованого твору, вибіркове читання; навчити вивчати твір напам'ять; збагатити словниковий запас образними виразами про рідну мову; сформувати навичку виразного читання речень спонукального і пояснювального змісту; виховати почуття гордості за красу рідної мови. Слухання виразного читання вчи теля, комбіноване читання вірша (вчитель - учні), виразне читання учнями вголос, вибіркове читання міркування учнів щодо змісту нової теми; аналіз тексту з метою підготовки до його виразного читання; словникова робота (з'ясування значення образних слів і виразів) заучування напам'ять.
11 Колискові пісеньки - перлинки української мови.
Колискові пісні.
Викликати інтерес до колискових пісень; сформувати уявлення про роль колискових пісень у житті українців, вміння виразно їх читати (наспівне, ніжно); збагатити мовлення дітей ласкавими, добрими словами; навчити користуватися ними; виховати почуття ніжності, доброти. Підготовча бесіда; виразне наспів не читання колискових пісень; аналіз їх змісту з метою підготовки до самостійного виразного читання словникова робота (з'ясування значення окремих слів і образних ви разів); заучування і наспівування колискових пісень; слухання музич них записів українських колискових пісень.
12 Українська дитяча пісенька.
"Кукуріку, півнику", "Добрий вечір, зайчику", "Ой ходить Іванко".
Викликати інтерес до українських дитячих пісеньок, Ігор; удосконалити навичку читання вголос, в особах; формувати навичку мовчазного читання; збагатити мовлення новими словами; розвивати діалогічне мовлення, вживання слів-реплік, слів ввічливості і поваги до співрозмовника; виховувати повагу до народних звичаїв, прагнення більше знати про них. Вступна бесіда-розповідь вчителя про використання в побуті українських дітей народних ігор і пісеньок; читання в особах - групове, хорове; визначення дійових осіб прочитаних творів; аналіз виражальних особливостей дитячих пісеньок (повтор однакових слів і словосполучень); інсценізація прочитаного відтворення тексту за опорними словами в хороводі.
13-14 Поетичні перлинки.
Т. Шевченко "Тече вода з-під явора...", І. Франко "Дрімають села", П. Тичина "Осінь така мила", О. Олесь "Літній вечір...".
Вчити виразного читання віршів з почуттям замилування красою описуваної природи, словесного змалювання окремих картин; розвивати спостережливість та увагу до зображення краси природних явищ; збагачувати мовлення образними виразами; розвивати образне мовлення і мислення. Розповідь про авторів віршів; вслуховування у звучання поезій і передача голосом поетичного змалювання краси навколишньої природи; виразне читання поезій вголос за розділовими знаками і настроєм твору, вибіркове читання; пошук перечитування слів-образів (явір калина, осіннє сонце, темно-зелені садки, золоті вершини та ін.) з'ясування переносного змісту висловів "дрімають села", "осінь ... їсти несе", "сон обняв гори і долини" та ін.
15 Про що розповідають слова.
А. Коваль "Слова розповідають", Л. Компанієць "Ковалівна", Олена Пчілка "Журавель".
Викликати в учнів інтерес до походження слів української мови, свого прізвища; вдосконалити виразне читання; розвивати логічне мислення, вміння зіставляти слово з відомими предметами і явищами, вслуховуватися і вчитуватися в нього; розширювати словник однорідними словами, словами-синонімами, словами з переносним значенням; виховувати любов до української мови. Читання вголос, мовчки, в особах, вибіркове читання за завданнями підручника; пояснення значення слів української мови, використання їх у власному мовленні добір однокорінних слів та близьких і протилежних за значенням інсценізація за віршем "Ковалівна" дослідницька робота: знайти пояснення походження якогось слова (імені, прізвища, назви села, міста).
16 Ніжні слова
у звертаннях.
А. М'ястківський "Неня", Д. Білоус "Звертання".
Удосконалити навичку читання; розширити словник учнів ласкавими словами звертання до рідних людей; виховувати культуру мовлення і спілкування; розвивати діалогічне мовлення; виховувати повагу до старших членів сім'ї, дорослих людей. Ознайомлення з авторами творів; читання вголос і мовчки, в особах; пошук у текстах слів, які підказують інтонацію читання, відображають настрій твору; зіставлення малюнків з текстом; інсценізація ситуацій спілкування за прочитаним та створюваною в класі (побутовою) ситуацією.
17 Мовні цікавинки.
Мовні цікавинки:
В. Плахотников,
І. Січовик; Д. Білоус "Загадка".
Викликати інтерес до мовних явищ, збагатити словник учнів; закріпити навичку злитного правильного і виразного читання; навчати пояснювати значення слів, подібних за звуко-буквеним складом, правильно вживати їх у самостійному мовленні; виховувати любов до рідної мови, турботу за долю домашніх тварин. Читання вголос і мовчки, вибіркове читання, розв'язання мовних завдань, придумування задач за аналогією; складання речень з новими словами (під керівництвом учителя і самостійно); творчі вправи на знаходження у текстах читанки слів.
18 Жменька загадок.
Загадки на с. 30 - 31.
Удосконалити навичку правильного усвідомленого читання; формувати уявлення про загадку як цікаве запитання, суттєві ознаки загадки; розвивати вміння порівнювати, аналізувати на лексичному матеріалі загадок; розвивати уважність до описуваних у загадках характерних ознак предметів, явищ, істот, зосередженість, кмітливість. Читання вголос, мовчки, вибіркове; виділення в загадках характерних ознак предметів, явищ, істот, слів-підказок як ключів до їх відгадування; знаходження серед книжок класної бібліотеки збірочок загадок, їх відгадування за алгоритмом, опрацьованим у класі; складання нових загадок (під керівництвом учителя).
19 Народні прислів'я. Лічилки.
Добірка народних прислів'їв на с. 31. Лічилки.
Удосконалити навичку правильного, виразного, усвідомленого читання; сформувати уявлення про прислів'я як короткий влучний вислів повчального характеру; навчати аналізувати зміст прислів'їв, знаходити в них слова протилежного значення, слова, які порівнюються між собою за значенням; викликати інтерес до лічилок як віршованих помічників рахунку в іграх, навчити правильно виразно їх читати і промовляти; виховувати любов до рідної мови, інтерес до влучного слова, бажання користуватися цими словами у власному мовленні, лічилками під час ігор, слідувати правилам життя, висловлених народом у прислів'ях. Читання вголос, мовчки, вибірково; тлумачення змісту прислів'їв, виділення основної теми і думки, яка їх об'єднує; визначення поняття про прислів'я; розповіді про випадки з життя класу, з власного досвіду, до яких можна віднести окремі прислів'я; запам'ятовування 2 - 3 прислів'їв, вживання їх у власному мовленні; виділення у прислів'ях слів-понять протилежного значення, порівнюваних між собою; пошук прислів'їв на різні теми (про працю, мову, розум тощо) в інших підручниках і дитячих книжках; вивчення напам'ять лічилки (на вибір учня), застосування лічилок в іграх з однокласниками.
20 Смішинки-веселинки.
"Дві душі",
"Обіцянка".
Удосконалити навичку виразного читання діалогів; навчити переказувати прочитане своїми словами, пояснювати гумор описаних у смішинках ситуацій, робити висновки; збагатити словник учнів новими словами; удосконалювати навичку діалогічного мовлення; виховувати уважність до влучного слова у творах підручника, у мовленні інших людей. Читання мовчки, вголос, за ролями; вільний переказ прочитаного; аналіз описаних ситуацій; розпізнавання і пояснення гумору; формулювання вискоків, словникова робота; розповіді про смішні ситуації з власного життя, життя класу; пошукова робота.
21. В серці ніжну і погідну збережемо мову рідну!
Урок-узагальнення. М. Хоросницька "Матусин заповіт".
Узагальнити найважливіше з опрацьованої теми і розділу; розвивати пам'ять, уміння порівнювати прочитані твори, висловлювати оцінні судження, робити висновки; вчити розрізняти твори різних жанрів. Актуалізація прочитаного; вибіркове читання; словникова робота; виконання завдань "Попрацюйте в парі!" та "Попрацюйте разом!"; опрацювання блоків "Чи уважно ти читав?", "Що ти знаєш і що вмієш?".

 

Автор: Людмила ВАВІНА, Науково-методичний журнал "Дефектологія", 3/2006.
Видалити Відміна
Забанити Відміна